Procedura wydawnicza i recenzji

Procedura wydawnicza i recenzji

Artykuły i monografie nadesłane do Naukowo-Wydawniczego Instytutu Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron” podlegają następującemu procesowi oceny:

 

Krok 1: Ocena redaktorska

Zespół redakcyjny sprawdza, czy maszynopis spełnia wymogi formalne (w wypadku artykułów – ustalone indywidualnie dla każdego z czasopism: SD, KB, SEL; w wypadku monografii – ogólnie przyjęte wymogi edytorskie) oraz dokonuje wstępnej oceny adekwatności podjętego w nim tematu w odniesieniu do zakresu tematycznego czasopisma (patrz: SD, KB, SEL) lub, w wypadku monografii, w odniesieniu do zakresu badawczego nauk o bezpieczeństwie. Na tym etapie artykuły są również poddawane weryfikacji antyplagiatowej przy pomocy oprogramowania Plagiat.pl (w najbliższej przyszłości planowany jest zakup dostępu do kolejnych narzędzi antyplagiatowych). W zależności od wyniku tej weryfikacji podejmujemy stosowne kroki, starając się działać w zgodzie z procedurami rekomendowanymi przez COPE.

 

Krok 2: Recenzja naukowa

a)      w przypadku artykułów recenzja double-blind

Po akceptacji artykułu w fazie redakcyjnej redakcja usuwa z manuskryptu dane autora dla zachowania standardów anonimowości i wysyła go do dwóch recenzentów – członków rady recenzentów danego tytułu (patrz dla: SD, KB, SEL) – w celu dokonania równolegle recenzji naukowej poprzez wypełnienie formularza recenzenckiego. Recenzenci nie mogą być związani z instytucją, w której afiliowany jest autor. Stosowany jest system double-blind review: autor i recenzenci nie znają nawzajem swojej tożsamości, a lista recenzentów poszczególnych artykułów nie jest publikowana. 

b)      w przypadku monografii recenzja double-open

Po akceptacji monografii w fazie redakcyjnej redakcja wysyła tekst do dwóch kompetentnych w danej dziedzinie recenzentów w celu dokonania równolegle recenzji naukowej w formie opisowej, z uwzględnieniem pytań pomocniczych z formularza recenzji monografii. Recenzenci nie mogą być związani z instytucją, w której afiliowany jest autor. Stosowany jest system double-open review: autor i recenzenci znają swoją tożsamość, a nazwiska recenzentów są podawane na stronie redakcyjnej publikacji. 

Uwaga: Osobnym przypadkiem są monografie pokonferencyjne, które stanowią zbiór nadesłanych tekstów różnych autorów. Aby wyselekcjonować najlepsze prace, każdy nadesłany tekst poddawany jest recenzji double-blind review, jak w przypadku artykułów. Redakcja na podstawie recenzji wybiera prace, które wejdą w skład monografii. Tak skomponowana publikacja może być następnie poddana recenzji całościowej, w formie double-open review, w zależności od decyzji redaktorów naukowych tomu.

 

Krok 3: Akceptacja, odrzucenie lub konsultacja

Po przesłaniu formularzy przez recenzentów dokonywana jest decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu lub monografii: dwie recenzje pozytywne oznaczają przyjęcie, dwie negatywne – odrzucenie. Kiedy jedna recenzja jest pozytywna, a druga negatywna, manuskrypt przesyłany jest do trzeciego recenzenta. W szczególnie trudnych przypadkach, np. gdy recenzje są ze sobą w znacznej sprzeczności, o konsultację proszony jest dodatkowy kompetentny przedstawiciel rady naukowej wydawnictwa.

 

Krok 4: Finalne prace redakcyjne

Publikując w naszym wydawnictwie, autorzy zobowiązani są do podpisania umowy licencji wyłącznej (dostępnej tutaj), która zawiera oświadczenie autora o udzieleniu wydawcy licencji wyłącznej na eksploatację utworu, a także oświadczenie o oryginalności utworu i samodzielnym wkładzie autora (autorów) w jego powstanie. W umowie znajduje się także zapis, że przy powstaniu utworu nie wystąpiło zjawisko ghostwriting i guest autorship. Jeśli tekst ma więcej niż jednego autora, autorzy składają oświadczenie o wkładzie poszczególnych autorów w publikację (dostępne tutaj), w którym deklarują procentowy udział w jej autorstwie.

Artykuły i  monografie zaakceptowane na etapie recenzji zostają przekazane do prac redakcyjno-korektorskich, którymi zajmuje się redaktor prowadzący w porozumieniu z zespołem redakcyjnym i autorem. W przypadku, gdy terminologia czy sposób sformułowania pracy są na tyle specjalistyczne, że kompetencje członków redakcji okazują się niewystarczające do ich opracowania, redakcja prosi o współpracę eksperta – w wypadku artykułów kompetentnego członka zespołu redaktorów tematycznych danego czasopisma (patrz dla: SDKBSEL), w wypadku monografii – kompetentnego członka rady naukowej wydawnictwa. Za kontakt z autorem odpowiada redaktor prowadzący, który przekazuje autorowi uwagi recenzenta i sugeruje inne ewentualne zmiany i poprawki. Następnie tekst jest odsyłany do korekty autorskiej. Terminy korekty w przypadku każdej publikacji ustalane są indywidualnie i zależą od objętości tekstu, liczby zmian językowych oraz liczby uwag recenzenckich. Po dokonaniu korekty autor odsyła tekst do wydawnictwa. Redaktor zapoznaje się z uwagami autora i proponuje ostateczną wersję tekstu. Po zaakceptowaniu jej przez autora tekst zostaje przekazany do składu.