RODO – klauzula informacyjna

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

w związku z udziałem autorów, recenzentów i innych uczestników w procesie wydawniczym (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

 1. Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków.
 3. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:  rodo@apeiron.edu.pl.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wydawniczego.
 5. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji procesu wydawniczego.
 6. Odbiorcą Pani/Pani danych osobowych będzie Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu wydawniczego, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu.
 11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.