Procedura recenzji

Procedura recenzji

Artykuły i monografie nadesłane do Naukowo-Wydawniczego Instytutu Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron” podlegają następującemu procesowi oceny:

 

Krok 1: Ocena redaktorska

Zespół redakcyjny sprawdza, czy maszynopis spełnia wymogi formalne (w wypadku artykułów – ustalone indywidualnie dla każdego z czasopism: SD, KB, SEL; w wypadku monografii – ogólnie przyjęte wymogi edytorskie) oraz dokonuje wstępnej oceny adekwatności podjętego w nim tematu w odniesieniu do zakresu tematycznego czasopisma (patrz: SD, KB, SEL) lub, w wypadku monografii, w odniesieniu do zakresu badawczego nauk o bezpieczeństwie.

 

Krok 2: Recenzja naukowa double-blind

Po akceptacji artykułu/monografii w fazie redakcyjnej redakcja usuwa z manuskryptu dane autora dla zachowania standardów anonimowości i wysyła go do dwóch recenzentów  – w wypadku artykułów do dwóch członków rady recenzentów danego tytułu (patrz dla: SD, KB, SEL), w wypadku monografii do kompetentnych w danej dziedzinie członków rady naukowej wydawnictwa – w celu dokonania równolegle recenzji naukowej poprzez wypełnienie formularza recenzenckiego. Recenzenci nie mogą być związani z instytucją, do której afiliowany jest autor. Stosowany jest system double-blind review: autor i recenzenci nie znają nawzajem swojej tożsamości, a lista recenzentów poszczególnych artykułów nie jest publikowana.

 

Krok 3: Akceptacja, odrzucenie lub konsultacja

Po przesłaniu formularzy przez recenzentów dokonywana jest decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu lub monografii: dwie recenzje pozytywne oznaczają przyjęcie, dwie negatywne – odrzucenie. Kiedy jedna recenzja jest pozytywna, a druga negatywna, manuskrypt przesyłany jest do trzeciego recenzenta. W szczególnie trudnych przypadkach, np. gdy recenzje są ze sobą w znacznej sprzeczności, o konsultację proszony jest dodatkowy kompetentny przedstawiciel rady naukowej wydawnictwa.

 

Krok 4: Finalne prace redakcyjne

Artykuły i monografie zaakceptowane na etapie recenzji są następnie opracowywane przez zespół redakcyjny działający w porozumieniu z autorami, w celu zapewnienia finalnej wersji tekstów odpowiedniej jakości. W przypadku, gdy terminologia czy sposób sformułowania pracy są na tyle specjalistyczne, że kompetencje członków redakcji okazują się niewystarczające do ich opracowania, redakcja prosi o współpracę eksperta – w wypadku artykułów kompetentnego członka zespołu redaktorów tematycznych danego czasopisma (patrz dla: SD, KB, SEL), w wypadku monografii – kompetentnego członka rady naukowej wydawnictwa.